Ki Tisa – When you take


Download (right click and choose save as)

Sermon Notes

Ki Tisa | כי תשא | When you take

Exodus 30:11-34:35
Ezekiel 36:16-38
Matthew 9:35-11:1^